Algemene Voorwaarden & Privacy Statement Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
diensten van Toerclub Grootebroek aan gebruiker, evenals op alle informatie, die je op of via
de website www.toerclubgrootebroek.nl of via onze nieuwsbrief verkrijgt en of gebruikt
(verder te noemen: informatie).
1. Algemeen
1.1 Toerclub Grootebroek neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de
samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.toerclubgrootebroek.nl
verstrekte informatie, echter kan Toerclub Grootebroek niet garanderen dat deze informatie
altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is
dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan
ontlenen.
1.2 Toerclub Grootebroek is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt
gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.
2. Links naar en van andere websites
2.1 Onze website en onze nieuwsbrief bieden links naar externe websites en aanbieders.
Toerclub Grootebroek is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites
waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van Toerclub
Grootebroek.
3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
3.1 Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij
Toerclub Grootebroek. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen
daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of
wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande
toestemming van Toerclub Grootebroek.
4. Toepasselijk recht
4.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse
wetgeving.
4.2 Toerclub Grootebroek behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van
tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.
5. Privacy Statement Toerclub Grootebroek hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Toerclub Grootebroek
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
-vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
jouw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen
en deze respecteren. Als Toerclub Grootebroek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking
van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in
algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via een
mail aan voorzitter@tcgrootebroek.nl
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? Je persoonsgegevens worden door Toerclub
Grootebroek verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: Ledenadministratie en
financiële administratie alsmede het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Voor de
bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen: -
Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - E-mailadres: - IBAN nummer;-adresgegevens;-
telefoonnummer;-geboortedatum
Verstrekking aan derden De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden. Op dit moment maakt Toerclub Grootebroek gebruik van derden. (NTFU,
cloudoplossingen, softwareaanbieder nieuwsbrief.)
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door jou verstrekte
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens
bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook
verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden
indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken in geval van het
versturen van nieuwsbrieven persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen
(personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de
ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn Toerclub Grootebroek bewaart persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is
vereist.
Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens Toerclub Grootebroek van je gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze bestuurs- en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming
van persoonsgegevens.
Rechten omtrent je gegevens Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking
van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.
Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.
Klachten Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan
vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacy. Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of
opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

AVG verklaring
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Toerclub Grootebroek het AVG-programma heeft doorlopen
en dat Toerclub Grootebroek zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Toerclub Grootebroek
kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten
aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Toerclub Grootebroek zijn te vinden op de
volgende pagina('s) van deze verklaring.
Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 23-4-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.
Door Toerclub Grootebroek is verklaard dat:
De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:
Lidmaatschap
Persoonsgegevens NAWTE + geboorte datum
Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);
Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;
Verwerking door
wie
Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;
Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).
Eenvoudige ledenadministratie door secretaris. Deze loopt via de NTFU en regelmatig ontvangen wij de
geactualiseerde ledenlijst.
Lidmaatschap en extra profielinformatie
Persoonsgegevens NAWTE + profielinformatie zoals: schoen- en/of kledingmaat, dieet wensen, etc;
Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);
Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;
Verwerking door
wie
Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie
Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).
Kledingmaat voor het bestellen van clubkleding.
Aanmelden voor nieuwsbrief
Persoonsgegevens Naam en e-mailadres;
Overeenkomst Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website);
Verwerkingen Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;
Verwerking door wie Afdeling communicatie;
Bewaartermijn Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Op onze vernieuwde nieuwsbrief is de mogelijkheid om zelf in en uit te schrijven. Inschrijven is ook mogelijk via
onze website. Of d.m.v. een mail
Stakeholder-/lobbycontacten, donateur en geïnteresseerde
Persoonsgegevens NAWTE;
Overeenkomst Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn;
Verwerkingen Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten;
Verwerking door wie Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;
Bewaartermijn Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 jaar.
Onze vereniging heeft enkele donateurs
Medewerkersfoto’s op de website
Persoonsgegevens Naam + foto;
Overeenkomst Aanvullende personeelsovereenkomst;
Verwerkingen Medewerkersfoto’s op website;
Verwerking door
wie
Administratie, afdeling communicatie;
Bewaartermijn Uitgangspunt: behoudens toestemming worden foto's verwijderd nadat een persoon uit dienst
treedt.
Op onze website en in nieuwsbrieven worden foto's van activiteiten etc. geplaatst. Alleen met schriftelijke
toestemming.
Vrijwilligers
Persoonsgegevens NAWTE;
Overeenkomst Vrijwilligersovereenkomst;
Verwerkingen Informatieverstrekking;
Verwerking door
wie
Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;
Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).
Vrijwilligers worden na toestemming met naam, telefoonnummer en emailadres vermeld op website, in clubblad en
in nieuwsbrieven. Van bestuursleden ook adresgegevens.
Buitenlandse ritten Persoonsgegevens: polisnummer ziektekostenverzekering
medicijnen Overeenkomst : vrijwillig Verwerkingen: in geval van calamiteit
Verwerking door: bestuurslid Bewaartermijn: tot einde lidmaatschap. Toelichting:
Gegevens over gezondheid ivm buitenlandse fietstrips. Met name medicijngebruik
en polisnummers ziektekosten. Deze gegevens zijn zelf en vrijwillig verstrekt door de
betrokken leden. De commissie meerdaagse reizen bewaart de gegevens. Zij worden
alleen gebruikt bij calamiteiten in het buitenland.
De vereniging verklaart verder:
Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.
Zowel op de website als op de nieuwsbrieven zijn onze privacy policy zichtbaar geplaatst.
Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin
persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.
Wij beschikken niet over een papieren aanmeldingsformulier voor nieuwe leden. Dit loopt via de website. Bij de
aanmelding bij ritten en tochten vragen wij NAWTE in te vullen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met
betrokken personen te kunnen zoeken en worden niet aan andere partijen verstrekt. (verwijzing naar privacy policy op
de website)
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze
hebben gekregen.
Alleen aan overkoepelende organisatie NTFU. En aan aanbieders van mailsoftware . De webmaster(bestuurslid).
Verwerkersovereenkomsten met NTFU , mailchimp en microsoft.
Alle bestuursleden en commissieleden die gebruikmaken van persoonsgegevens hebben afdoende virusprogramma en
opslag achter een wachtwoord.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware
waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen
en te installeren.
Back up op one drive . Verwerkersovereenkomst met microsoft.
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
Mailchimp is gecertificeerd door EU-US Privacy Shield. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Mailchimp
Wij als vereniging verklaren dat wij ook persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.
Oude dossiers zijn opgeschoond en persoonsgegevens van oud leden zijn vernietigd. Gegevens van niet leden die
inschrijven voor een tocht worden 2 jaar bewaard.
Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.
Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS).
Wij hebben een autorisatie procedure voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens.
Wij hebben medewerkers opgeleid en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.
Wij beschikken niet over een netwerk. Al onze privé computers hebben gegevens achter gebruikersnaam en
wachtwoord. Onze website is HTTPS. Smartphones zijn beveiligd. Commissie leden en bestuur tekenen
geheimhoudingsverklaring.
Wij werken niet met een netwerk, maar alle privé computers en de bestanden op de one drive zijn altijd achter
gebruikersnaam en wachtwoord opgeslagen.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.
Onze oude papieren archieven (opgeschoond) staan in een stalen kast. Eén bestuurslid is belast met sleutelbeheer.
Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en
grendel.
Wij hebben een gemengde nieuwsbrief, met informatie en advertenties /logo's van de sponsors. De algemene
vergadering dd. 19 februari 2018 is hiermee akkoord gegaan. Leden is toestemming gevraagd voor publicatie van foto's
en gegevens op website en sociale media.
Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.
Op dit moment hebben wij geen leden beneden 16 jaar!
Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Aldus verklaard door:
Naam vereniging: Toerclub Grootebroek
Naam persoon: Peter Kaagman
Plaats: Grootebroek
Datum: 23-04-2018